Tuesday, June 12, 2012

ศิลปะคือ อะไร

อยากรู้ว่าศิลปะคืออะไร แบบไหนที่เรียกว่าศิลปะ ภาพที่ใช้สเปรย์พ่นผนังถือ เป็นศิลปะหรือไม่ เข้าไปอ่านได้ที่นี่
http://www.omeefineart.com/what-is-art/

อ.ถวัลย์ ดัชนี ได้กล่าวถึงศิลปะว่า ศิลปะต้องมีองค์ประกอบหกอย่าง

1.มีความคิดคำนึง

2.มีการแสดงถึงรูปอารมณ์ความสะเ­ทือนใจนั้นๆ

3.มีการท่วงท่าแสดงถึงจิตวิญญาน­ที่ร้อนเร่า ปราถนา ต่างๆ หลอมรวมอยู่

4.มีความเป็นปัจเจกของบุคคล

5.มีความประสานกลมกลืน

6.เป็นสุดยอดของเทคนิค

ต้องมีครบทั้งหกองค์ประกอบถ้าไม่มีหรือขาดข้อใดไปก็ไม่ใช่­งานศิลปะ ต้องมีองค์คุณอันพิเศษที่กล่าวม­า ต้องร่ำต้องเรียน ต้องเขียนอ่าน ถ้าไม่ครบอย่าไปสำคัญตนว่าเป็นศ­ิลปิน

Post a Comment