Wednesday, July 30, 2014

วิธีย่อรูปเพื่อให้ภาพที่เราถ่ายยังความคมชัดเมื่อต้องการใช้แสดงผลในเว็บไซต์ Unsharp Mark (USM)

สวัสดีค่ะ ขอบันทึกความทรงจำ ด้วยโปรแกรม Photoshop โดยใช้หลักการเพิ่มรอยหยักในภาพ โดยใช้วิธีUnsharp Mark (USM) สำหรับย่อภาพที่แสดงผลบนเว็บไซต์ยังมีความคมชัด

ขั้นตอนการสร้าง Folder และบันทึกจดจำคำสั่ง

ขั้นแรก เปิดโปรแกรม Photoshop

ขั้นที่สอง เปิดรูปที่ต้องการจะ Unsharap (USM) ปรับแต่ง สีให้เรียบร้อย (สามารถทำหลังจากที่ย่อเสร็จก็ได้

ขั้นที่สาม เนื่องจากขั้นตอนการย่อมีเยอะเราจึงใช้คำสั่ง Action ช่วยโดย Create Action โดย Window > Action (เปิดหน้าต่าง New Action) คลิกปุ่ม Create New Action ตั้งชื่อ (มีข้อมูลแสดง แนวตั้ง / แนวนอน ) ชื่อใส่ที่ช่อง Name คลิกยืนยันที่ Record (ชื่อแอคชั่นที่เราตั้ง จะแสดงผล กดยืนยันจึงสามารถเริ่มบันทึกคำสั่งได้ )

รูปที่ 1

เมื่อเราคลิกที่ Record เราจะเห็นชื่อ Action ที่เราตั้ง และจะเห็นเป็นปุ่มสีแดงแสดงว่าได้เริ่มต้นบันทึกการกระทำแล้ว

รูปที่ 2

ขั้นตอนการเริ่มย่อรูป

ขั้นที่สี่ คำสั่ง Image > Image Size ที่ช่อง Width จะแสดงเป็นค่า Pixcel ตามการตั้งค่าของแต่ละกล้อง ย่อภาพทีละ 500 Pixel จนถึงขนาดภาพที่เราต้องการ คลิก OK

รูปที่ 3

ขั้นที่ห้า เปิด Toolbar คำสั่ง Filter >Sharpen>Unsharp Mark (เปิดหน้าต่าง Unsharp Mark)

รูปที่ 4

ขั้นที่หก ใส่ค่า Amount 200 % Radius 0.2 Pixels Threshold = 0 คลิก OK

รูปที่ 5

ขั้นที่เจ็ด ทำการย่อ ใส่ค่า Unsharap (USM) คำสั่ง Image > Image Size ถ้าภาพขึ้นขนาดที่ 4500 ให้กรอกเป็น 4000 (ย่อที่ละ 500 Pixel) คลิก OK

รูปที่ 6

เปิด Toolbar คำสั่ง Filter >Sharpen>Unsharp Mark (เปิดหน้าต่าง Unsharp Mark) ใส่ค่า Amount 200 % Radius 0.2 Pixels Threshold = 0 คลิก OK

** หมายเหตุย่อไปเรื่อย ๆ จนถึงขนาดภาพที่เราต้องการ (ใน Pantip ขนาดภาพที่พอดีคือ 800 X 530 Pixel )

จาก 3456 pixel > 3000 pixel (Unsharp 200/0.2)

จาก 3000 pixel > 2500 pixel (Unsharp 200/0.2)

จาก 2500 pixel > 2000 pixel (Unsharp 200/0.2)

จาก 2000 pixel > 1500 pixel (Unsharp 200/0.2)

จาก 1500 pixel > 800 pixel (Unsharp 200/0.2)

บันทึกไฟล์ที่แก้ไขเก็บไว

ขั้นที่เจ็ด ได้ขนาดที่ต้องการให้ใช้คำสั่ง File >Save for Web & Device (เปิดหน้าต่าง Web & Device)

รูปที่ 7

คลิกเครื่องหมายสามเหลี่ยมหัวกลับ ช่อง Preset เลือก Optimize to file size (เปิดหน้าต่าง Optimize to file size)

รูปที่ 8

รูปที่ 9

เลือกโฟเดอร์ที่จะเก็บไฟล์ คลิก Save จากนั้น กลับมาที่ Photoshop หน้าต่าง Action คลิก Stop Playing

รูปที่ 10

วิธีย่อทั้ง Folder ขั้นที่สิบเอ็ด เปิดหน้าต่าง Automate Batch โดย File>Automate>Batch

รูปที่ 11

รูปที่ 12

ขั้นที่สิงสอง Action: ชื่อที่เราต้อง Folder Source: ไฟล์ภาพที่ต้องการจะย่อ Destination: ไฟล์ภาพสำหรับเก็บภาพที่ย่อแล้ว

ขั้นที่สิบสาม คลิก OK

Post a Comment